Downloads

Description Download
त्रि.वि.-एण्टी-प्लेजारिजम-सफ्टवेयर-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-सम्बन्धी-विनियम-२०८० Download
त्रि.वि.-एण्टी-प्लेजारिजम-सफ्टवेयर-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७८ Download